Tražilica

Pravila

Samo se riječi s 2 ili više znakova prihvaćaju Maks. 200 znakova Razmak se koristi za razdvajanje riječi, navodnici ("") se mogu koristiti za pretraživanje cijelog unesenog pojma (tada pretraživanje nije indeksirano) AND, OR i NOT su prefiksi i nadglašavaju zadane operatore +/|/- predstavlja AND, OR i NOT kao operatore. Sve tražene riječi se pretvaraju u mala slova (lowercase).

Pitali ste nas....

Kupnja za potrebe udruge od strane člana udruge

Često je slučaj da član udruge koji nije zaposlenik te udruge, kupi određenu robu ili uslugu za udrugu i plaća to gotovinom ili karticom. Za navedenu kupnju dobiva račun koji glasi na udrugu, a kada preda račun u udrugu, vrši mu se refundacija troškova u gotovini iz blagajne. Je li to dopušteno?

Svaka osoba (neovisno ej li zaposlena u udruzi ili ne) može u ime udruge kupiti određenu robu ili uslugu i tu kupnju platiti svojim privatnim novcem. No, postoje uvjeti oko refundacije troškova osobi koja je kupila robu ili uslugu...

Odgovor u cijelosti možete pročitati u časopisu Udruga broj 23/2016.

*****

Koje poreze plaća udruga koja obavlja gospodarsku djelatnost

Udruge mogu biti obveznici različitih vrsta poreza, a problem koji se javlja odnosi se na pogrešna tumačenja. Prvenstveno je krivo tumačenje da prijavom gospodarske djelatnosti Poreznoj upravi, udruga  treba postati i obveznik PDV-a (što nije točno). Udruga postaje obveznik PDV-a ako je prethodne godine imala isporuke dobara i usluga u vrijednosti većoj od 230.000,00 kuna, a to nema nikakve veze da li plaća porez na dobit ili ne.

Udruga koja obavlja gospodarsku djelatnost obvezna je upisati se u registar poreznih obveznika u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu u roku 8 dana od dana početka obavljanja gospodarske djelatnosti djelatnosti. Prijavom gospodarsk djelatnosti, udruga postaje obveznikom poreza na dobit (20%) čiji obračun radi jednom godišnje za razdoblje od 01.01. do 31.12.

Porezna osnovica za izračun poreza na dobit je razlika između prihoda (ne ulaze donacije i članarine) i rashoda (ne smatraju se rashodi koji nisu u svezi s obavljanjem gospodarske djelatnosti, niti su posljedica obavljanja te djelatnosti), te uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

Ostatak teksta možete pročitati u novom broju časopisa Udruga.hr broj 23/2016.

*****

Jednakost plaća žena i muškaraca

... je prema članku 91. Zakona o radu, poslodavac (pa tako i udruga) dužan isplatiti jednaku plaću radnici i radniku za jednak rad i rad jednake vrijednosti. Dvije osobe različitog spola obavljaju jednak rad i rad jednake vrijednosti ako:
1. obavljaju isti posao u istim ili sličnim uvjetima ili bi mogle jedna drugu zamijeniti u odnosu na posao koji obavljaju,

2. je rad koji jedna od njih obavlja slične naravi radi koji obavlja druga, a razlike između obavljenog posla i uvjeta pod kojima ih obavlja svaka od njih nemaju značaja u odnosu na narav posla u cijelosti ili se pojavljuju tako rijetko da ne utječu na narav posla u cijelosti

3. je rad koji jedna od njih obavlja jednake vrijednosti kao rad koji obavlja druga, uzimajući u obzir kriterije kao što su stručna sprema, vještine, odgovornost, uvjeti u kojima se rad obavlja te je li rad fizičke naravi...

*****

Predaja 9-mjesečnih financijski izvještaja

Udruge su dužne sastaviti za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu S-PR-RAS-NPF. Obrazac treba predati u FINA-u do 20. listopada 2016. Udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo NE sastavljaju devetomjesečni financijski izvještaj.

******

Izmjene Zakona o inspekcijama u gospodarstvu

U NN broj 56/2016 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu koji je stupio na snagu 25. lipnja 2016.

Između ostaloga, novim zakonskim odredbama na drukčiji način je uređena dostava zapisnika nadziranoj osobi kao i obveza čuvanja dokumentacije i podataka utvrđenih tijekom nadzora od strane inspekcije. Posebno su važne i nove zakonske odredbe kojima su određeni slučajevi kada je inspektoru dopušteno da ne podnese optužni prijedlog, odnosno prekršajni nalog protiv poslovnog subjekta zatečenog u prekršaju.

******  

Zaposlenik kao član skupštine

Može li zaposlenik udruge biti i član skupštine te iste udruge?

Sukladno članku 17. Zakona o udrugama, skupštinu udruge čine svi članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom udruge. A sukladno članku 12. Zakona o udrugama svaka fizička osoba...

******

Pozajmica udruzi

Udruga je trenutno nelikvidna. Planiramo uzeti pozajmicu od jednog trgovačkog društva. Smije li se udruga na taj način zadužiti?

Udruge koje su obvezne voditi dvojno knjigovodstvo moraju u okviru Financijskog plana imati i plan zaduživanja i otplata. Stoga što se zakonskih prepreka tiče, udruga...

******

Udruga bi u statut stavila da će obavljati gospodarsku djelatnost vezanu uz promidžbu. Nismo sigurni kada će udruga početi obavljati navedenu gospodarsku djelatnost. Zanima nas u kojem roku moramo prijaviti gospodarsku djelatnost Poreznoj upravi?

Zakonom o porezu na dobit propisano je da su udruge koje obavljaju određenu gospodarsku djelatnost čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, dužne u roku...

Cijeli odgovor na pitanje pretplatnika možete pročitati u novom broju časopisa Udruga.hr. Ako se još niste pretplatili, možete to učiniti putem ovog linka: http://www.udruga.hr/pretplata/

***************************** 

Udruga bi prodala staro prijenosno računalo i torbu za računalo drugoj udruzi za ukupno petsto kuna. Naplata prodaje bi se izvršila preko transakcijskog računa udruge. Udruga nije obveznik PDV-a i ne plaća porez na dobit. Za prodano računalo udruga treba ispostaviti račun. Kako bi račun trebao izgledati?

Pitanje je postavio pretplatnik časopisa Udruga.hr iz Sinja a odgovor su dali telefonom porezni i pravni stručnjaci časopisa Udruga.hr.

Pisani odgovor potražite u svibanjskom broju (samo za pretplanike).
Časopis se ne može kupiti na kioscima već isključivo putem ove narudžbenice....
http://www.poslovni-savjetnik.com/narudzbenica-casopisa-udrugahr

**********

Pitali ste nas...

Naša udruga organizira konferenciju. Kako bi olakšali našim polaznicima, udruga bi organizirala smještaj u hotelu i to naplaćivala od polaznika. Može li to raditi udruga?
Pitanje je postavio pretplatnik časopisa Udruga.hr iz Zagreba a odgovor su dali telefonom porezni i pravni stručnjaci časopisa Udruga.hr.
Pisani odgovor potražite u svibanjskom broju (samo za pretplatnike).

Časopis se ne može kupiti na kioscima već isključivo putem ove narudžbenice.... http://www.poslovni-savjetnik.com/narudzbenica-casopisa-udrugahr

 

**********

Jeste li znali da...

godišnji financijski izvještaji neprofitih organizacija javno se objavljuju putem Registra neprofitnih organizacija do kojeg se može pristupiti preko internetskih stranica Ministarstva financija. Više o toj temi u novom broju svibanj časopisa Udruga.hr i na telefonskim linijama našeg stručnog call centra (samo za pretplatnike).


Pretplatiti se možete putem linka http://www.poslovni-savjetnik.com/narudzbenica-casopisa-udrugahr

**********

Pitali ste nas....

Udruga bi prodala staro prijenosno računalo i torbu za računalo drugoj udruzi za ukupno petsto kuna. Naplata prodaje bi se izvršila preko transakcijskog računa udruge. Udruga nije obveznik PDV-a i ne plaća porez na dobit. Za prodano računalo udruga treba ispostaviti račun. Kako bi račun trebao izgledati?

Pitanje je postavio pretplatnik časopisa Udruga.hr iz Sinja a odgovor su dali telefonom porezni i pravni stručnjaci časopisa Udruga.hr.

Pisani odgovor potražite u svibanjskom broju (samo za pretplanike).

Časopis se ne može kupiti na kioscima već isključivo putem ove narudžbenice....

http://www.poslovni-savjetnik.com/narudzbenica-casopisa-udrugahr

*********

Mogućnost isplate jubilarne nagrade
Zaposleniku želimo isplatiti jubilarnu nagradu za godine radnog staža. Zaposlenik ima ukupno 20 godina radnog staža, od toga 4 godine u našoj udruzi. Možemo li mu isplatiti određeni neoporezivi iznos za ukupni staž od 20 godina?

 

U članku 13. stavku 2. točki 12. Pravilnika o porezu na dohodak je propisano da se zaposleniku može za UKUPNI staž isplatiti neoporeziva jubilarna nagrada za 20 godina radnog staža do...

***********

Kako udruga koja je u 2015. godini vodila jednostavno knjigovodstvo treba zaključiti poslovne knjige za tu godinu i otvoriti nove za 2016. godinu, za koju će također voditi jednostavno knjigovodstvo?

Poslovne knjige i njihov obavezni sadržaj za neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo definirano je u čl. 52. do čl. 57. Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 1/2015 - u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Podsjećamo da neprofitna organizacija koja ispunjava uvjete iz čl. 52. st. 1. Pravilnika može voditi jednostavno knjigovodstvo uz primjenu novčanog računovodstvenog načela pri čemu je obavezna voditi slijedeće poslovne knjige:

1.      knjigu blagajne (ako ima gotovinske uplate i isplate)
2.      knjigu primitaka i izdataka
3.      knjigu ulaznih računa
4.      knjigu izlaznih računa i
5.      popis dugotrajne nefinancijske imovine (obuhvaća i tzv. sitan inventar).

*********

Prema obavijesti Ministarstva financija, rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu udruga pomiče se na 4. ožujka 2016.

Obavijest možete vidjeti na:

http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje

http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje

http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje

***********

Obveza predaje Godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima

 

… udruga koja vodi jednostavno knjigovodstvo po prvi puta mora predati određeni financijski izvještaj. To je Godišnji financijski izvještaj primitaka i izdataka tj. Obrazac: G-PR-IZ-NPF. Navedeni obrazac za 2015. godinu predaje se u FINA-u najkasnije do 29. veljače 2016.

 

 

Nova minimalna plaća za zaposlene u udruzi za 2016.

Visina minimalne plaće za osobe zaposlene u udruzi primjenjuje se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, pa tako prvi put će se primijeniti na plaću koja se odnosi na mjesec siječanj 2016. (isplata u veljači)...

**************

Kako da sastavimo program rada i financijski plan naše udruge za 2016. godinu?

Prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija sve udruge koje vode dvojno knjigovodstvo imaju obvezu da do kraja ove godine u najvišim tijelima udruge donesu DVA važna dokumenta za poslovanje u dolazećoj 2016. godini, a to je program rada i financijski plan.
Poznato je da do sada veliki broj udruga nije redovno donosio programe rada pa time i financijske planove. Radile su se aktivnosti i trošila sredstva prema nahođenju predsjednika udruge i njemu najbližih suradnika...

*****************

 

Kako udruge mogu kreirati ili promijeniti određenu politiku ili zakon?
Tehniku zagovaranja u Republici Hrvatskoj primjenjuje velik broj neprofitnih organizacija – udruga, institucija i sami kreatori - donositelji odluka. Zagovaranje se koristi prvenstveno s ciljem kreiranja ili promjene određene politike.
Cilj tehnike zagovaranja je da se poboljša život većeg broja građana, primjerice život i rad ciljne grupe s kojom radi vaša udruga, da ojača udrugu i njezine kapacitete.
Tehnikom zagovaranja prosljeđuje se poruka koja treba imati utjecaja na kreatora donositelja odluke.Poruka može biti prenesena direktnim putem, npr. tražiti od vlade da donese određenu odluku ili poduzme određenu akciju ili indirektnim putem tako što će se utjecati na javno mišljenje putem sredstava javnog informiranja.

 

*****************

Smijemo li u prostorijama naše udruge posluživati vino i pivo?
Pitanje je postavio pretplatnik časopisa, udruga iz Daruvara, a odgovor su dali urednici-savjetnici časopisa Udruga.hr.
Vino i pivo su definirani kao poljoprivredni prehrambeni proizvod, ali isto tako sadrže i alkohol.

*************

Usklađivanje statuta udruge s zakonom....

Što mora sadržavati svaki statut udruge, može li naziv udruge biti na stranom jeziku, te koliko osoba ovlaštenih za zastupanje može imati udruga?
Pitanja su telefonom postavili pretplatnici časopisa Udruga.hr a odgovor su dali urednici-savjetnici časopisa Udruga.hr u novom rujanskom broju.
Urednici-savjetnici na raspolaganju su vam putem telefona, besplatno, za sva vaša pitanja i nedoumice iz područja poslovanja udruga (porezi, pravo i radni odnosi) a posebno vezano uz usklađivanje statuta.

********

Udruge dobrovoljnih vatrogasnih društva i novi Zakon o obavljanju ugostiteljske djelatnosti
Omogoćavanje udrugama dobrovoljnih vatrogasnih društava da mogu za vrijeme održavanja vatrogasnih natjecanja i drugih vatrogasnih manifestacija pripremati i usluživati jela, pića i napitke i drugim osobama koje NISU ČLANOVI ovih udruga, potpuna je novina novog Zakona, što prije nije bilo moguće.

*********
Udruge umirovljenika i novi Zakon o obavljanju ugostiteljske djelatnosti Prema prethodno važećem Zakonu, udruge umirovljenika mogle su kao i svaka druga udruga, pripremati i usluživati tople i hladne napitke, jela i bezalkoholna pića za potrebe svojih članova u svojim prostorijama. Kako je to regulirano novim Zakonom, pročitajte u časopisu Udruga.hr. Iz navedenog područja na raspolaganju su vam i naši stručnjacki za rad udruga...

*********

U našoj udruzi volontirat će osoba koja je već zaposlena na puno radno vrijeme kod drugog poslodavca. Mora li takav volonter dobiti suglasnost od svoga poslodavca gdje je zaposlen da bi mogao volontirati u našoj udruzi?"
Pitanje je postavila udruga iz Osijeka, odgovor su dali urednici-savjetnici časopisa Udruga.hr u broju srpanj

*********

Naša udruga svake godine isplaćuje stipendiju jednom studentu u iznosu od tisuću kuna mjesečno. Hoće li navedeni student moći biti porezna olakšica svome roditelju s obzirom da prima stipendiju?"

 

*********

STATUT UDRUGE

... je temeljni akt kojeg se udruga mora pridržavati. Iz tog razloga, ako je u njemu navedeno da su članarine jedan od izvora financiranja, tada je udruga dužna donijeti odluku o njezinom iznosu. Neispravno je da tijekom određenog vremena udruga donese odluku o ukidanju članarine. Naime, kako udruga više ne bi bila obvezna naplaćivati članarine od svojih članova, mora iz Statuta izbrisati dio gdje se članarine spominju kao jedan od izvora financiranja. Sve odluke moraju proći kroz tijelo udruge koje je zaduženo za njihovo donošenje, tj. moraju biti u Zapisniku.

Više o članarinama kao izvoru financiranja u novom broju srpanj časopisa Udruga.hr-samo za pretplatnike.

*********

 

POTVRDA O VOLONTIRANJU
... je dokument kojeg mora izdati organizator volontiranja u slučaju dugotrajnog volontiranja. Što potvrda sadrži, primjere potvrde, te potvrda kod volontiranja u inozemstvu, maloljetni volonteri, suglasnost roditelja/skrbnika uz mnoštvo primjera, potražite u novom rujanskom broju časopisa Udruga.hr-samo za pretplatnike!

 

*********

 

... je u praksi najčešći slučaj da Udruga djeluje u prostoru kojeg nije vlasnik nego joj je dodijeljen temeljem ugovora o korištenju poslovnog prostora. Kako je od 18.6. ove godine na snazi novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u broju srpanj časopisa Udruga.hr vas upoznajemo s najznačajnijim novim odredbama koje uređuju ovu materiju.

 

*********

 

Pravo na zaštitu privatnog života pojedinca prvi je put međunarodnim pravnim aktom propisano Općom deklaracijom o ljudskim pravima 1948. godine.

Digitalna tehnologija zbog svojih značajki omogućava različite oblike zlouporabe osobnih podataka što je utjecalo na svijest o potrebi zaštite osobnih podataka pa su odredbe o njihovoj zaštiti sastavni dio i našeg zakonodavstva.


Prilikom učlanjenja u udrugu od članova se traži da daju svoje podatke radi toga da se zna tko su članovi udruge, ali i radi ispunjavanja zakonske obveze za vođenje popisa članova.

Više o zaštiti osobnih podataka članova udruge pišemo u novom broju srpanj časopisa Udruga.hr.

 

 

*********

 

Svi poslodavci, pa tako i udruge, moraju uskladiti obavljanje poslova zaštite na radu sa odredbama Pravilnika najkasnije do 31. prosinca 2015.

 

Za kršenje odredbi Zakona i Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, Zakonom su propisane visoke novčane kazne.

 

U slučaju da udruga kao poslodavac ne obavlja poslove zaštite na radu sukladno Zakonu, propisana je novčana kazna u iznosu od 30.000,00 kn, a za odgovornu osobu udruge (osobu koja zastupa udrugu) novčana kazna u iznosu od 6.000,00 kn, a za ponavljanje prekršaja - dvostruka kazna.

 

Više o toj temi u novom rujanskom broju časopisa Udruga.hr - samo za pretplatnike.

 
 
 
 

Radionica
JEDNOSTAVNO KNJIGOVODSTVO ZA UDRUGE U PRAKSI

 (promo)

************

Pazite kakvo knjigovodstvo vodite

U posljednje vrijeme dosta knjigovodstvenih servisa počelo se baviti vođenjem poslovnih knjiga udruga, no morate biti svjesni da novčanu kaznu za pogrešno vođenje poslovnih knjiga neće platiti knjigovodstveni servis, već udruga i njen zakonski predstavnik!

Kako najlakše provjeriti knjigovodstveni servis, prikazujemo kroz nekoliko jednostavnih koraka o u novom rujanskom broju časopisa Udruga.hr
Časopis možete kupiti narudžbom na pretplata@udruga.hr

***********

 

EU fondovi i udruge

Kako napisati uspješnu projektnu aplikaciju za udrugu u 10 koraka
Prijaviti projekt ne možemo bez dobre pripreme i razrade projektne ideje koja će se uspješno provesti. Kako bi detaljiziranje projektnih elemenata polučilo uspjeh, vaša udruga mora biti u stanju vrlo konkretno odgovoriti na nekoliko esencijalnih pitanja.
Više u toj temi u novom rujanskom broju časopisa Udruga.hr

**************

U novom broju donosimo  intervju sa Lidijom Pavić - Rogošić, direktoricom ODRAZ-a.

Tema broja - Ugostiteljstvo i udruge posvećena je novom Zakonu. 

Donosimo 20 pitanja i odgovora iz područja usklađivanje statuta udruge s Zakonom, a kako promovirati udrugu elektronskim putem pročitajte u temi "PR udruge putem elektronske pošte".

Neke od ostalih tema o kojima smo pisali:
- Punomoć kod Udruga
- EU FONDOVI - Kako napisati projektnu aplikaciju
- Volontiranje maloljetnih osoba
- Stečaj udruge prema novom Stečajnom zakonu
- Pisani odgovori na pitanja pretplatnika časopisa

 

 

O časopisu Udruga.hr 

Izlazi 8 brojeva godišnje (tiskano izdanje), časopis se ne prodaje pojedinačno, niti se ne može kupiti na kioscima. Cijena godišnje pretplate s PDV-om iznosi 295,00 kn. U cijenu godišnje pretplate, osim osam brojeva tiskanog izdanja časopisa, uračunate su i telefonske konzultacije s našim stručnjacima za rad udruga i to iz područja poreza, radnih odnosa i prava u poslovanju udruga. Savjete možete koristiti dva puta tjedno, utorkom od 8.30 do 13 sati i četvrtkom od 11 do 15.30 sati putem posebnog broja telefona koji je objavljen u časopisu Udruga.hr. U cijenu pretplate uračunata je i besplatna dostava na vašu poštansku adresu te DVD s arhivom svih brojeva časopisa Udruga.hr iz 2014. godine.

PRETPLATITI SE MOŽETE PUTEM OVOG LINKA: www.udruga.hr/pretplata/

Iz novog broja časopisa Udruga.hr izdvajamo:

Obzirom na veliki broj upita neprofitnih organizacija, pa tako i nekih udruga, koje su od početka ove godine postale za gospodarsku djelatnost obveznice poreza na dobit, Ministarstvo financija je u svojoj Uputi dalo tumačenje o načinu računovodstvenog praćenja gospodarske djelatnosti takvih neprofitnih organizacija.

Više o detaljima Upute, pročitajte u novom rujanskom broju časopisa Udruga.hr.

Časopis se ne može kupiti pojedinačno, niti na kioscima,već putem narudžbenice...

Također na raspolaganju su vam naši porezni i pravni stručnjaci putem telefona za sva vaša pitanja i nedoumice iz područja rada udruga (porezi, pravo, radni odnosi).

Besplatni programa za vođenje jednostavnog knjigovodstva!

Svaki pretplatnik za 2015. godinu na časopis „Udruga.hr“ stjeće pravo korištenja besplatnog programa za vođenja knjiga za jednostavno knjigovodstvo udruga za 2015 godinu. To su sljedeće knjige:

-          Knjiga primitaka i izdataka;

-          Knjiga blagajne;

-          Knjiga ulaznih računa;

-          Knjiga izlaznih računa;

-          Popis dugotrajne nefinancijske imovine.

 

Tko može voditi jednostavno knjigovodstvo

Podsjećamo da udruga koja ima vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manju od 230.000,00 kuna na razini godine i godišnje prihode uzastopno u prethodne tri godine manje od 230.000,00 kuna na razini godine, nije u obvezi vođenja dvojnog knjigovodstva i sastavljanja te predaje financijskih izvještaja. To znači da udruga može voditi u 2015. godini jednostavno knjigovodstvo umjesto dvojnog knjigovodstva ako u 2012., 2013. i 2014. NIJE niti u jednoj od tih godina imala prihode veće od 230.000,00 kuna niti imovinu čija je vrijednost bila veća od 230.000,00 kune. Udruge osnovane nakon 1. siječnja 2013.g. dužne su voditi dvojno knjigovodstvo prve tri godine od osnivanja bez obzira na vrijednost imovine i ostvarene prihode.

 

Kako do programa za vođenje jednostavnog knjigovodsta

Ako želite da pošaljemo program za vođenje jednostavnog knjigovodstva molim da nam našu e-mail adresu: info@udruga.hr pošaljete sljedeće podatke:

 

PODACI O PRETPLATNIKU

Naziv/ime pretplatnika:

Pretplatnički PIN:

 

PODACI O UDRUZI ZA KOJU ĆE SE VODITI JEDNOSTAVNO KNJIGOVODSTVO

Naziv udruge:

Adresa:

Mjesto:

OIB:

RNO broj:

Šifra djelatnosti:


Prijava za newsletter

Prvi broj časopisa Udruga.hr