Tražilica

Pravila

Samo se riječi s 2 ili više znakova prihvaćaju Maks. 200 znakova Razmak se koristi za razdvajanje riječi, navodnici ("") se mogu koristiti za pretraživanje cijelog unesenog pojma (tada pretraživanje nije indeksirano) AND, OR i NOT su prefiksi i nadglašavaju zadane operatore +/|/- predstavlja AND, OR i NOT kao operatore. Sve tražene riječi se pretvaraju u mala slova (lowercase).

Pitali ste nas....

Izjava o neaktivnosti za 2016.
Prema članku 28. stavku 5. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, udruga koja tijekom poslovne godine nije imala niti jedan poslovni događaj, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, dužna je dostaviti izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.
Poslovnim događajem smatra se bilo koji trošak ili prihod kojeg je udruga imala tijekom godine. Također, udruga NEĆE moći dati izjavu o neaktivnosti ako tijekom 2015. godine:

- posjeduje bilo koju materijalnu imovinu: nekretninu, opremu, zalihe (proizvoda, materijala, sitni inventar), itd.  – neovisno o vrijednosti;
- ima bilo koju nematerijalnu imovinu: kupljena prava, licence itd. – neovisno o vrijednosti;
- ima potraživanja od bilo koga - neovisno o vrijednosti;
- ima dug (obvezu) prema bilo kome – neovisno o vrijednosti;
- ima određen iznos gotovine u blagajni – neovisno o iznosu;
- ima određeni saldo na žiro računu – neovisno o iznosu;
- ima neku financijsku imovinu (npr. dionice, udjele u trgovačkim društvima) – neovisno o vrijednosti;
- je vršila plaćanja bilo kome – neovisno o iznosu;
- je naplatila bilo kojeg potraživanje – neovisno o iznosu.

*****

Godišnje izvješće organizatora volontiranja za 2016. (rok 31. ožujka)

Udruge koje su bile organizatori volontiranja dužne su, sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu i Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine, broj 104/2015), dostaviti godišnje izvješće ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi (sada je to Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku). Godišnje izvješće podnosi se na obrascu pod nazivom „Izvješće organizatora volontiranja o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja“. 
Izvješće se dostavlja elektroničkim putem kroz informacijski sustav koji se nalazi na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi (http://volonteri.mspm.hr/). Navedeno se izvješće dostavlja putem posebne aplikacije za izvješća organizatora volontiranja. U toj se aplikaciji nalaze detaljne upute za njeno korištenje.
Prema obavijesti koje se nalazi na službenim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Izvješće se dostavlja do 31. ožujka 2017. za 2016. godinu.  Izvještajno razdoblje je godina dana, a odnosi se na vremensko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca. 2016

*****

Povećani iznosi neoporezivih isplata za stipendije i naknade športašima

Novim Pravilnikom o Porezu na dohodak (NN 1/2017.) povećani su neoporezivi iznosi stipendija i naknada športašima amaterima...

*****

Isplata božićnice iz prethodne godine

Radnici udruge imali su pravo na božićnicu za 2016. godinu u iznosu od 2.500 kn ali udruga u 2016. godini nije imala sredstava za isplatu istih. Isplatu je napravila početkom 2017. godine. Da li će udruga božićnicu za 2017. godinu moći isplatiti također neoporezivo?

Pravilnikom o porezu na dohodak predviđena je mogućnost neoporezive isplate prigodne nagrade do ukupno 2.500 kn godišnje neovisno na koje se godine isplata prigodne nagrade odnosi.

***** 

Sastavljanje Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole

Navedeni Upitnik se popunjava nakon što prođe poslovna godina i to najkasnije u roku od 30 dana od roka predviđenog za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja.

Upitnik moraju popunjavati samo udruge obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva...

*****

Zaključivanje knjiga udruga koje vode jednostavno knjigovodstvo

Udruge koje su vodile jednostavno knjigovodstvo u 2016. godini na kraju iste godine trebaju sve knjige (Knjigu primitaka i izdataka, Knjigu blagajne, Knjigu ulaznih računa, Knjigu izlaznih računa), isprintati, uvezati i potpisati od strane zakonskog predstavnika udruge. Iznimka je knjiga Popis dugotrajne nefinancijske imovine...

****

Ulazak u sustav PDV-a za 2017. godinu
... udruge koje su imale u 2016. godini isporuke dobara i usluga u vrijednosti većoj od 230.000,00 kn postaju obveznici PDV-a za 2017. godinu i o toj činjenici moraju izvijestiti Poreznu upravu do 15. siječnja 2017. godine.

*****

 

Što je obvezno popisati prilikom popisa imovine (inventure)

Glavni zadatak popisa imovine i obveza je uskladiti stvarno stanje imovine i obveza utvrđeno popisom sa stanjem evidentiranim u poslovnim knjigama i evidencijama.

Neprofitne organizacije popisuju sljedeću imovinu:
-materijalnu imovinu
-nematerijalnu imovinu
-proizvedenu dugotrajnu imovinu
-plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti
-sitan inventar...

Ostatak popisa naveden je u članku autora Krešimira Vranara u časopisu Udruga.hr broj 24.

*****

Potvrda o isplaćenim naknadama

Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu za 2016. godinu mora izdati svaka udruga koja je tijekom godine isplaćivala naknade vanjskim suradnicima (honorare, autorske naknade i sl.). Potvrda se izdaje svim fizičkim osobama. 

 

***** 

Prodaja na sajmovima i izložbama

Pitali ste nas da li udruga koja tijekom godine sudjeluje na nekoliko sajmova i izložbi gdje prodaju vlastite proizvode mora imati minimalne tehničke uvjete za takvu prodaju te smatra li se to gospodarskom djelatnošću za koju se mora plaćati porez na dobit?

Sukladno članku 5. stavka 3. Zakona o trgovini, udruge smiju prodavati vlastite proizvode na sajmovima i izložbama i ta takvu prodaju ne traže se minimalni tehnički uvjeti. No, takva prodaja smatra se obavljanjem...

Ostatak odgovora potražite u novom broju časopisa Udruga.hr broj 24 na stranici 66. 

******

Davanje zajma udruzi od strane JLIP(R)S

U jednoj od komunikacija sa pretplatnicima konzultantska služba dobila je upite može li jedinica lokalne samouprave dati dugoročni zajam udruzi?

Upravljanje imovinom proračuna koju čini i financijska imovina uređeno je pored ostalog i propisima Zakona o proračunu i Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedenim zakonima nije propisana zabrana davanja zajmova iz sredstava proračuna. Međutim iz njihovih odredbi da se imovina države i JLIP(R)S koristi za izvršavanje obveza javnih službi i djelatnosti u javnom interesu države i JLIP(R)S. Člankom 62. Zakona o proračunu propisano je...

Ostatak odgovora možete pročitati u časopisu Udruga.hr broj 23/2016. na stranici 66

*****

Kupnja za potrebe udruge od strane člana udruge

Često je slučaj da član udruge koji nije zaposlenik te udruge, kupi određenu robu ili uslugu za udrugu i plaća to gotovinom ili karticom. Za navedenu kupnju dobiva račun koji glasi na udrugu, a kada preda račun u udrugu, vrši mu se refundacija troškova u gotovini iz blagajne. Je li to dopušteno?

Svaka osoba (neovisno ej li zaposlena u udruzi ili ne) može u ime udruge kupiti određenu robu ili uslugu i tu kupnju platiti svojim privatnim novcem. No, postoje uvjeti oko refundacije troškova osobi koja je kupila robu ili uslugu...

Odgovor u cijelosti možete pročitati u časopisu Udruga broj 23/2016.

*****

Koje poreze plaća udruga koja obavlja gospodarsku djelatnost

Udruge mogu biti obveznici različitih vrsta poreza, a problem koji se javlja odnosi se na pogrešna tumačenja. Prvenstveno je krivo tumačenje da prijavom gospodarske djelatnosti Poreznoj upravi, udruga  treba postati i obveznik PDV-a (što nije točno). Udruga postaje obveznik PDV-a ako je prethodne godine imala isporuke dobara i usluga u vrijednosti većoj od 230.000,00 kuna, a to nema nikakve veze da li plaća porez na dobit ili ne.

Udruga koja obavlja gospodarsku djelatnost obvezna je upisati se u registar poreznih obveznika u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu u roku 8 dana od dana početka obavljanja gospodarske djelatnosti djelatnosti. Prijavom gospodarsk djelatnosti, udruga postaje obveznikom poreza na dobit (20%) čiji obračun radi jednom godišnje za razdoblje od 01.01. do 31.12.

Porezna osnovica za izračun poreza na dobit je razlika između prihoda (ne ulaze donacije i članarine) i rashoda (ne smatraju se rashodi koji nisu u svezi s obavljanjem gospodarske djelatnosti, niti su posljedica obavljanja te djelatnosti), te uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

Ostatak teksta možete pročitati u novom broju časopisa Udruga.hr broj 23/2016.

*****

Jednakost plaća žena i muškaraca

... je prema članku 91. Zakona o radu, poslodavac (pa tako i udruga) dužan isplatiti jednaku plaću radnici i radniku za jednak rad i rad jednake vrijednosti. Dvije osobe različitog spola obavljaju jednak rad i rad jednake vrijednosti ako:
1. obavljaju isti posao u istim ili sličnim uvjetima ili bi mogle jedna drugu zamijeniti u odnosu na posao koji obavljaju,

2. je rad koji jedna od njih obavlja slične naravi radi koji obavlja druga, a razlike između obavljenog posla i uvjeta pod kojima ih obavlja svaka od njih nemaju značaja u odnosu na narav posla u cijelosti ili se pojavljuju tako rijetko da ne utječu na narav posla u cijelosti

3. je rad koji jedna od njih obavlja jednake vrijednosti kao rad koji obavlja druga, uzimajući u obzir kriterije kao što su stručna sprema, vještine, odgovornost, uvjeti u kojima se rad obavlja te je li rad fizičke naravi...

*****

Predaja 9-mjesečnih financijski izvještaja

Udruge su dužne sastaviti za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu S-PR-RAS-NPF. Obrazac treba predati u FINA-u do 20. listopada 2016. Udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo NE sastavljaju devetomjesečni financijski izvještaj.

******

Izmjene Zakona o inspekcijama u gospodarstvu

U NN broj 56/2016 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu koji je stupio na snagu 25. lipnja 2016.

Između ostaloga, novim zakonskim odredbama na drukčiji način je uređena dostava zapisnika nadziranoj osobi kao i obveza čuvanja dokumentacije i podataka utvrđenih tijekom nadzora od strane inspekcije. Posebno su važne i nove zakonske odredbe kojima su određeni slučajevi kada je inspektoru dopušteno da ne podnese optužni prijedlog, odnosno prekršajni nalog protiv poslovnog subjekta zatečenog u prekršaju.

******  

Zaposlenik kao član skupštine

Može li zaposlenik udruge biti i član skupštine te iste udruge?

Sukladno članku 17. Zakona o udrugama, skupštinu udruge čine svi članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom udruge. A sukladno članku 12. Zakona o udrugama svaka fizička osoba...

******

Pozajmica udruzi

Udruga je trenutno nelikvidna. Planiramo uzeti pozajmicu od jednog trgovačkog društva. Smije li se udruga na taj način zadužiti?

Udruge koje su obvezne voditi dvojno knjigovodstvo moraju u okviru Financijskog plana imati i plan zaduživanja i otplata. Stoga što se zakonskih prepreka tiče, udruga...

******

Udruga bi u statut stavila da će obavljati gospodarsku djelatnost vezanu uz promidžbu. Nismo sigurni kada će udruga početi obavljati navedenu gospodarsku djelatnost. Zanima nas u kojem roku moramo prijaviti gospodarsku djelatnost Poreznoj upravi?

Zakonom o porezu na dobit propisano je da su udruge koje obavljaju određenu gospodarsku djelatnost čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, dužne u roku...

Cijeli odgovor na pitanje pretplatnika možete pročitati u novom broju časopisa Udruga.hr. Ako se još niste pretplatili, možete to učiniti putem ovog linka: http://www.udruga.hr/pretplata/

***************************** 

Udruga bi prodala staro prijenosno računalo i torbu za računalo drugoj udruzi za ukupno petsto kuna. Naplata prodaje bi se izvršila preko transakcijskog računa udruge. Udruga nije obveznik PDV-a i ne plaća porez na dobit. Za prodano računalo udruga treba ispostaviti račun. Kako bi račun trebao izgledati?

Pitanje je postavio pretplatnik časopisa Udruga.hr iz Sinja a odgovor su dali telefonom porezni i pravni stručnjaci časopisa Udruga.hr.

Pisani odgovor potražite u svibanjskom broju (samo za pretplanike).
Časopis se ne može kupiti na kioscima već isključivo putem ove narudžbenice....
http://www.poslovni-savjetnik.com/narudzbenica-casopisa-udrugahr

**********

Pitali ste nas...

Naša udruga organizira konferenciju. Kako bi olakšali našim polaznicima, udruga bi organizirala smještaj u hotelu i to naplaćivala od polaznika. Može li to raditi udruga?
Pitanje je postavio pretplatnik časopisa Udruga.hr iz Zagreba a odgovor su dali telefonom porezni i pravni stručnjaci časopisa Udruga.hr.
Pisani odgovor potražite u svibanjskom broju (samo za pretplatnike).

Časopis se ne može kupiti na kioscima već isključivo putem ove narudžbenice.... http://www.poslovni-savjetnik.com/narudzbenica-casopisa-udrugahr

 

**********

Jeste li znali da...

godišnji financijski izvještaji neprofitih organizacija javno se objavljuju putem Registra neprofitnih organizacija do kojeg se može pristupiti preko internetskih stranica Ministarstva financija. Više o toj temi u novom broju svibanj časopisa Udruga.hr i na telefonskim linijama našeg stručnog call centra (samo za pretplatnike).


Pretplatiti se možete putem linka http://www.poslovni-savjetnik.com/narudzbenica-casopisa-udrugahr

**********

Pitali ste nas....

Udruga bi prodala staro prijenosno računalo i torbu za računalo drugoj udruzi za ukupno petsto kuna. Naplata prodaje bi se izvršila preko transakcijskog računa udruge. Udruga nije obveznik PDV-a i ne plaća porez na dobit. Za prodano računalo udruga treba ispostaviti račun. Kako bi račun trebao izgledati?

Pitanje je postavio pretplatnik časopisa Udruga.hr iz Sinja a odgovor su dali telefonom porezni i pravni stručnjaci časopisa Udruga.hr.

Pisani odgovor potražite u svibanjskom broju (samo za pretplanike).

Časopis se ne može kupiti na kioscima već isključivo putem ove narudžbenice....

http://www.poslovni-savjetnik.com/narudzbenica-casopisa-udrugahr

*********

Mogućnost isplate jubilarne nagrade
Zaposleniku želimo isplatiti jubilarnu nagradu za godine radnog staža. Zaposlenik ima ukupno 20 godina radnog staža, od toga 4 godine u našoj udruzi. Možemo li mu isplatiti određeni neoporezivi iznos za ukupni staž od 20 godina?

 

U članku 13. stavku 2. točki 12. Pravilnika o porezu na dohodak je propisano da se zaposleniku može za UKUPNI staž isplatiti neoporeziva jubilarna nagrada za 20 godina radnog staža do...

***********

Kako udruga koja je u 2015. godini vodila jednostavno knjigovodstvo treba zaključiti poslovne knjige za tu godinu i otvoriti nove za 2016. godinu, za koju će također voditi jednostavno knjigovodstvo?

Poslovne knjige i njihov obavezni sadržaj za neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo definirano je u čl. 52. do čl. 57. Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 1/2015 - u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Podsjećamo da neprofitna organizacija koja ispunjava uvjete iz čl. 52. st. 1. Pravilnika može voditi jednostavno knjigovodstvo uz primjenu novčanog računovodstvenog načela pri čemu je obavezna voditi slijedeće poslovne knjige:

1.      knjigu blagajne (ako ima gotovinske uplate i isplate)
2.      knjigu primitaka i izdataka
3.      knjigu ulaznih računa
4.      knjigu izlaznih računa i
5.      popis dugotrajne nefinancijske imovine (obuhvaća i tzv. sitan inventar).

*********

Prema obavijesti Ministarstva financija, rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu udruga pomiče se na 4. ožujka 2016.

Obavijest možete vidjeti na:

http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje

http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje

http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje

***********

Obveza predaje Godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima

 

… udruga koja vodi jednostavno knjigovodstvo po prvi puta mora predati određeni financijski izvještaj. To je Godišnji financijski izvještaj primitaka i izdataka tj. Obrazac: G-PR-IZ-NPF. Navedeni obrazac za 2015. godinu predaje se u FINA-u najkasnije do 29. veljače 2016.

 

 

Nova minimalna plaća za zaposlene u udruzi za 2016.

Visina minimalne plaće za osobe zaposlene u udruzi primjenjuje se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, pa tako prvi put će se primijeniti na plaću koja se odnosi na mjesec siječanj 2016. (isplata u veljači)...

**************

Kako da sastavimo program rada i financijski plan naše udruge za 2016. godinu?

Prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija sve udruge koje vode dvojno knjigovodstvo imaju obvezu da do kraja ove godine u najvišim tijelima udruge donesu DVA važna dokumenta za poslovanje u dolazećoj 2016. godini, a to je program rada i financijski plan.
Poznato je da do sada veliki broj udruga nije redovno donosio programe rada pa time i financijske planove. Radile su se aktivnosti i trošila sredstva prema nahođenju predsjednika udruge i njemu najbližih suradnika...

*****************

 

Kako udruge mogu kreirati ili promijeniti određenu politiku ili zakon?
Tehniku zagovaranja u Republici Hrvatskoj primjenjuje velik broj neprofitnih organizacija – udruga, institucija i sami kreatori - donositelji odluka. Zagovaranje se koristi prvenstveno s ciljem kreiranja ili promjene određene politike.
Cilj tehnike zagovaranja je da se poboljša život većeg broja građana, primjerice život i rad ciljne grupe s kojom radi vaša udruga, da ojača udrugu i njezine kapacitete.
Tehnikom zagovaranja prosljeđuje se poruka koja treba imati utjecaja na kreatora donositelja odluke.Poruka može biti prenesena direktnim putem, npr. tražiti od vlade da donese određenu odluku ili poduzme određenu akciju ili indirektnim putem tako što će se utjecati na javno mišljenje putem sredstava javnog informiranja.

 

*****************

Smijemo li u prostorijama naše udruge posluživati vino i pivo?
Pitanje je postavio pretplatnik časopisa, udruga iz Daruvara, a odgovor su dali urednici-savjetnici časopisa Udruga.hr.
Vino i pivo su definirani kao poljoprivredni prehrambeni proizvod, ali isto tako sadrže i alkohol.

*************

Usklađivanje statuta udruge s zakonom....

Što mora sadržavati svaki statut udruge, može li naziv udruge biti na stranom jeziku, te koliko osoba ovlaštenih za zastupanje može imati udruga?
Pitanja su telefonom postavili pretplatnici časopisa Udruga.hr a odgovor su dali urednici-savjetnici časopisa Udruga.hr u novom rujanskom broju.
Urednici-savjetnici na raspolaganju su vam putem telefona, besplatno, za sva vaša pitanja i nedoumice iz područja poslovanja udruga (porezi, pravo i radni odnosi) a posebno vezano uz usklađivanje statuta.

********

Udruge dobrovoljnih vatrogasnih društva i novi Zakon o obavljanju ugostiteljske djelatnosti
Omogoćavanje udrugama dobrovoljnih vatrogasnih društava da mogu za vrijeme održavanja vatrogasnih natjecanja i drugih vatrogasnih manifestacija pripremati i usluživati jela, pića i napitke i drugim osobama koje NISU ČLANOVI ovih udruga, potpuna je novina novog Zakona, što prije nije bilo moguće.

*********
Udruge umirovljenika i novi Zakon o obavljanju ugostiteljske djelatnosti Prema prethodno važećem Zakonu, udruge umirovljenika mogle su kao i svaka druga udruga, pripremati i usluživati tople i hladne napitke, jela i bezalkoholna pića za potrebe svojih članova u svojim prostorijama. Kako je to regulirano novim Zakonom, pročitajte u časopisu Udruga.hr. Iz navedenog područja na raspolaganju su vam i naši stručnjacki za rad udruga...

*********

U našoj udruzi volontirat će osoba koja je već zaposlena na puno radno vrijeme kod drugog poslodavca. Mora li takav volonter dobiti suglasnost od svoga poslodavca gdje je zaposlen da bi mogao volontirati u našoj udruzi?"
Pitanje je postavila udruga iz Osijeka, odgovor su dali urednici-savjetnici časopisa Udruga.hr u broju srpanj

*********

Naša udruga svake godine isplaćuje stipendiju jednom studentu u iznosu od tisuću kuna mjesečno. Hoće li navedeni student moći biti porezna olakšica svome roditelju s obzirom da prima stipendiju?"

 

*********

STATUT UDRUGE

... je temeljni akt kojeg se udruga mora pridržavati. Iz tog razloga, ako je u njemu navedeno da su članarine jedan od izvora financiranja, tada je udruga dužna donijeti odluku o njezinom iznosu. Neispravno je da tijekom određenog vremena udruga donese odluku o ukidanju članarine. Naime, kako udruga više ne bi bila obvezna naplaćivati članarine od svojih članova, mora iz Statuta izbrisati dio gdje se članarine spominju kao jedan od izvora financiranja. Sve odluke moraju proći kroz tijelo udruge koje je zaduženo za njihovo donošenje, tj. moraju biti u Zapisniku.

Više o članarinama kao izvoru financiranja u novom broju srpanj časopisa Udruga.hr-samo za pretplatnike.

*********

 

POTVRDA O VOLONTIRANJU
... je dokument kojeg mora izdati organizator volontiranja u slučaju dugotrajnog volontiranja. Što potvrda sadrži, primjere potvrde, te potvrda kod volontiranja u inozemstvu, maloljetni volonteri, suglasnost roditelja/skrbnika uz mnoštvo primjera, potražite u novom rujanskom broju časopisa Udruga.hr-samo za pretplatnike!

 

*********

 

... je u praksi najčešći slučaj da Udruga djeluje u prostoru kojeg nije vlasnik nego joj je dodijeljen temeljem ugovora o korištenju poslovnog prostora. Kako je od 18.6. ove godine na snazi novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u broju srpanj časopisa Udruga.hr vas upoznajemo s najznačajnijim novim odredbama koje uređuju ovu materiju.

 

*********

 

Pravo na zaštitu privatnog života pojedinca prvi je put međunarodnim pravnim aktom propisano Općom deklaracijom o ljudskim pravima 1948. godine.

Digitalna tehnologija zbog svojih značajki omogućava različite oblike zlouporabe osobnih podataka što je utjecalo na svijest o potrebi zaštite osobnih podataka pa su odredbe o njihovoj zaštiti sastavni dio i našeg zakonodavstva.


Prilikom učlanjenja u udrugu od članova se traži da daju svoje podatke radi toga da se zna tko su članovi udruge, ali i radi ispunjavanja zakonske obveze za vođenje popisa članova.

Više o zaštiti osobnih podataka članova udruge pišemo u novom broju srpanj časopisa Udruga.hr.

 

 

*********

 

Svi poslodavci, pa tako i udruge, moraju uskladiti obavljanje poslova zaštite na radu sa odredbama Pravilnika najkasnije do 31. prosinca 2015.

 

Za kršenje odredbi Zakona i Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, Zakonom su propisane visoke novčane kazne.

 

U slučaju da udruga kao poslodavac ne obavlja poslove zaštite na radu sukladno Zakonu, propisana je novčana kazna u iznosu od 30.000,00 kn, a za odgovornu osobu udruge (osobu koja zastupa udrugu) novčana kazna u iznosu od 6.000,00 kn, a za ponavljanje prekršaja - dvostruka kazna.

 

Više o toj temi u novom rujanskom broju časopisa Udruga.hr - samo za pretplatnike.

 
 
 
 

NOVI BROJ ČASOPISA UDRUGA.HR 25/2017.

Najčešće marketinške pogreške udruge i kako ih izbjeći

Marketing je jedan od integralnih aspekata svake neprofitne organizacije pa tako i udruge. Kreiranje marketinške strategije i njezina uspješna realizacija za udrugu može biti vrlo zahtjevan zadatak. Kako bi olakšali ovaj posao osvrnuti ćemo se na neke najčešće pogreške kod kreiranja marketinške strategije.
Uobičajeno, pogreške se događaju jer udruzi nedostaje vrijeme, osoblje  ili resursi. Kao i bilo što drugo, marketing traži praksu i upornost kako bi postigli uspjeh. Stoga, koristite svo raspoloživo znanje i iskustvo kako bi maksimizirali učinkovitost vaših napora. Poduzmite sve korake potrebne da bi izbjegli ponavljanje uobičajenih marketinških grešaka. One se mogu vrlo jednostavno izbjeći pažljivim planiranjem marketinške kampanje.
Za početak ćemo navesti neke općenite pogreške pri kreiranju marketinške strategije i odabiru marketinških tehnika, a zatim ćemo se osvrnuti na neke pogreške vezane uz kreiranje promotivnih materijala, marketinšku poruku te online promociju.

Ostatak teksta autorice Davorke Lončar pročitajte u novom broju časopisa Udruga.hr broj 25. 

*****

 

Reklama udruge

Rijetko tko se u današnje vrijeme nije susreo s pojmom reklama i uopće njezinim prikazivanjem. To je vrsta komunikacije kojom sponzor reklame ili bilo koja druga fizička ili pravna osoba pokušava uvjeriti u korisnost određenog postupka, obično kupovine proizvoda ili usluge. Kad su u pitanju udruge tada se ta reklama može odnositi i na njezino predstavljanje svrhe i cilja kojim se bavi udruga te je u tom slučaju i vrlo korisna.

Svojom „reklamom“ ako to tako možemo nazvati udruga promiče svoje interese a oni znaju često biti prijeko potrebni za veću masu ljudi. Da bi postigao ovaj cilj autor reklame ili onaj kome je cilj na neki način oglasiti se, služi se svjesnim ili podsvjesnim porukama, odnosno kombinacijom informacije i reklamacije u reklamnoj poruci. Reklamiranje se smatra djelom komunikacijskog sustava i marketinga

Oglašavači se najčešće trude da povećaju interes za reklamirani proizvod njegovim brandiranjem. Slika ili ime proizvoda se ponavlja, zajedno s njegovim poželjnim osobinama, tako da se kod potrošača stvori veza između nekakvog branda i spomenutih osobina.

Jedna od najvažnijih karakteristika reklame je način na koji ona dolazi do potrošača reklamiranog proizvoda ili usluge. U ovu svrhu se koriste: radio-televizije, novine, časopise, video igre, internet, poštanske pošiljke, distribucija letaka i drugi načini.

Pored tvrtki koje reklamiraju svoje komercijalne proizvode i usluge, naručitelji reklama mogu biti: političke stranke interesne grupe, državne i javne ustanove te sve udruge vezane za navedene. Reklame najčešće osmišljavaju reklamne agencije a i svaka udruga može sama osmisliti svoju reklamu ili eventualno nekoga zadužiti za njezino osmišljavanje. Ovdje posebno naglašavamo situaciju reklame udruge - ona svakako nije zabranjena ali mora se povesti računa o razlikama reklame i oglašavanja kad su u pitanju udruge za razliku od trgovačkih društava.

Ostatak teksta autorice Svjetlane Petrušić pročitajte u novom broju časopisa Udruga.hr broj 25/2017

*****

Izrada plana nabave udruga za 2017.

U tekstu autora Bože Prelevića, pravnog konzultanta časopisa Udruga.hr, doznajte sve relevantnosti oko Izrade plana nabave za udruge za 2017. godinu

Odmah na početku treba istaknuti kako se obveza izrade plana nabave odnosi samo na one udruge koje su naručitelji prema odredbama Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16; u nastavku teksta: Zakon). Udruge koje su naručitelji sukladno odredbama Zakona, moraju izraditi plan nabave za 2017. Znači, u prvom redu je potrebno utvrditi koje su udruge naručitelji prema odredbama Zakona, odnosno obveznici njegove primjene i izrade plana nabave za 2017.

Obveza izrade plana nabave općenito pa i plana nabave za 2017., odnosi se samo na udruge koje su obveznici primjene Zakona. Obveznici primjene Zakona su javni i sektorski naručitelji. Javni i sektorski naručitelji definirani su u odredbama čl. 6. i 7. novog Zakona.

Sukladno odredbama Zakona, javni naručitelji su:
▪ Republika Hrvatska, odnosno državna tijela RH;
▪ jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
▪ tijela javnog prava i;
▪ udruženja koje je osnovalo jedno, ili više od navedenih tijela.

Državna tijela RH su javni naručitelji navedeni u Prilogu I. Zakona, kao i druga središnja tijela državne uprave te njihovi pravni sljednici. Jasno je kako udruge nisu državna tijela RH.

Decentralizirani javni naručitelji su javni naručitelji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijela javnog prava, ili njihova udruženja. Tijela javnog prava, sukladno odredbama

Zakona, jesu subjekti koji ispunjavaju sve sljedeće uvjete:
▪ imaju pravnu osobnost;
▪ osnovani su posebno u svrhu zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj, i;
▪ u iznosu većem od 50 % financira ih javni naručitelj, ili su podložna upravljačkom nadzoru od strane javnog naručitelja, ili je više od polovine članova njihovih upravnih, upravljačkih, ili nadzornih tijela imenovao javni naručitelj.

Znači, i udruga koja kumulativno ispunjava navedene uvjete jest javni naručitelj sukladno odredbama Zakona i obveznik je izrade plana nabave za 2017.
Indikativan popis javnih naručitelja u RH središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave objavljuje na Portalu javne nabave i ažurira prema potrebi.

*****

Mora li udruga voditi računa o sukobu interesa?

U tekstu naše autorice Olge Štajdohar Pađen Mora li i udruga voditi računa o sukobu interesa? autorica se dotakla vrlo osjetljive teme ne tako tipične za NGO sector. O sukobu interesa, korupciji i primanju ili davanju mita obično se govori na nekim visokim razinama pa možda mislite kako vaša mala, neovisna, neprofitna i sasvim sporedna udruga nema ništa s tim. To na žalost nije tako.

Prema Zakonu o udrugama (NN 74/14) u članku 13 navodi se da udruga mora imati statut kojim, između ostalog, određuje i način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.

Sukob interesa u udruzi imate ako se u upravnom (ili nadzornom) odboru nađu dvije osobe koje su zaposlene u istoj organizaciji, a jedna je nadređena drugoj. Oba ta člana odbora mogu biti legitimno izabrana na skupštini i da u cijeloj priči nije bilo nikakve zle namjere, jednostavno članovi skupštine kod glasanja nisu o tome razmišljali i nisu tu činjenicu uzeli u obzir.

Ostatak teksta možete pročitati u novom broju časopisa Udruga.hr broj 25/2017.

******

Snaga zagovaračkih procesa i kreiranja javnih politika je u udruživanju 

Riječi su to Igora Rogineka, iz udruge ACT Grupa iz intervjua kojega je dao za novi broj časopisa Udruga.hr broj 25.

Kroz 14 godina djelovanja, udruga je poduprla osnivanje 12 organizacija civilnog društva i društvenih poduzeća, sedam regionalnih i nacionalnih mreža te inicirali i pomogli u razvoju više stotina neprofitnih organizacija. Impresivne brojke zaokružuju projekti kojih su proveli više od 140 s više od 450 partnerskih organizacija, a ukupan broj direktnih korisnika ACT Grupe prelazi 74 tisuće!

Vođeni iskustvom akumuliranim u proteklih 14 godina rada prepoznajemo potrebe i probleme, nudimo i primjenjujemo inovativna rješenja za održivi razvoj lokalnih zajednica i dobrobit društva

ACT Grupu vidimo kao ključni resursni centar za razvoj društvenog kapitala u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, vodeći primjer društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i europski primjer dobre prakse društvenog uključivanja i radne integracije

Ostatak intervjua pročitajte u novom broju časopisa Udruga.hr broj 25.

****

U novom broju očekuje vas niz zanimljivih tema od kojih izdvajamo:

Tema broja je "Godišnji financijski izvještaji udruga u sustavu dvojnog knjigovodstva te u sustavu jednostavnog knjigovodstva"

U okviru marketinga pisali smo kako se udruga može reklamirati i o tome koje su najčešće marketinške pogreške udruge i kako ih izbjeći.

Donosimo i praktične primjere u okviru tema:
- Godišnje izvješće organizatora volontiranja za 2016.
- Paušalno plaćanje poreza na dobit za udruge
- Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola
- Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za 2016
- Izrada plana nabave za 2017.
- Obračuni naknada od 1.1.2017.

Pisali smo i o tome mora li udruga voditi računa o sukobu interesa, koje su udruge obveznici godišnje revizije....i brojim drugim temama.

Pretplatiti se možete na broju telefona 01 49 21 742 i 01 49 21 737 ili kod kolegice Lidije Prskalo u službi pretplate (prskalo.ripup.hr). Svaki pretplatnik na tiskano izdanje ima pravo i na besplatne konzultacije telefonom iz područja rada udruga (računovodstvo, porezi, pravo) i to utorkom i četvrtkom od 8.30 do 13 sati putem posebne telefonske linije samo za Udruga.hr pretplatnike.

Udruga.hr izlazi isključivo u tiskanom obliku 8 puta godišnje, prosječno svakih mjesec i pol dana. Portal www.udruga.hr informativnog je tipa na kojem ćemo objavljivati aktivnosti vezane uz najavu seminara, konferencija, najave tema o kojima ćemo pisati te se na njemu neće nalaziti tekstovi iz tiskanog izdanja.

***** 

Paušalno plaćanje poreza na dobit za neprofitne organizacije – rok prijave do 31.1.2017.

Neprofitne organizacije koje obavljaju gospodarsku djelatnost i po toj su osnovi obveznici plaćanja porez na dobit, mogu od 1. siječnja 2017. godine plaćati poreza na dobit u paušalnom iznosu. Paušalno plaćanja poreza na dobit propisano je čl. 5.b Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 115/16) i čl. 11.a Pravilnika o porezu na dobit (Nar . nov., br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15 i 1/17).

Uvjet je da neprofitna organizacija nije po osnovi gospodarske djelatnosti u prethodnoj godini ostvarila prihode veće od iznosa propisanog za ulazak u sustav PDV-a, što iznosi 230.000,00 kuna, te da neprofitna organizacija ne ostvaruje više od 50% ukupnih prihoda od gospodarske djelatnosti.  

Neprofitna organizacija koja namjerava plaćati porez na dobit u paušalnom iznosu podnosi zahtjev Poreznoj upravi najkasnije 15 dana nakon početka poreznoga razdoblja.

Iznimno, taj je rok produljen za 2017. godine do najkasnije 31. siječnja 2017.

Više o navedenoj temi pročitajte na linku

 

 

*****

Zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zasnivanje radnog odnosa sa osobama koje imaju određeni stupanj invaliditeta u Republici Hrvatskoj je regulirano sa nekoliko pravnih propisa, kako Zakona, tako i Pravilnika, a prvi po redu važnosti je svakako Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Navedenim se Zakonom štite prava osoba s invaliditetom, te se potiče njihovo zapošljavanje i samozapošljavanje i to na osnovi obveznih kvota propisanih tim Zakonom te na osnovi prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima koje poslodavci moraju poštovati.

Zakonom se propisuju prava osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i rad, te se uređuje zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada i pod posebnim uvjetima, osnivanje, djelatnost te upravna i stručna tijela u centru za profesionalnu rehabilitaciju, integrativnoj radionici i zaštitnoj radionici, mjere za poticanje zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom, djelatnost i nadležnost Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te odgovornost za povrede odredaba Zakona.

Ostatak teksta autorice Marije Butković pročitajte u novom broju časopisa Udruga.hr broj 24/2016.

****

 

U članku Krešimira Vranara Godišnji popis imovine i obveza (inventura) kod udruga autor se osvrnuo na obveze koje svaka udruga mora provesti krajem poslovne godine, odnosno zabilježiti stanja na dan 31. prosinca tekuće poslovne godine.

Udruge i druge neprofitne organizacije na početku poslovanja moraju popisati imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti.

Iznimno, neprofitne organizacije koji obavljaju knjižničarsku ili bibliotečnu djelatnost popis knjiga i bibliotečne građe mogu obaviti u roku koji nije duži od tri godine (čl. 19. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija).

Također, svaki porezni obveznik mora popisati svu imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti na početku poslovanja, a takav popis se mora sastaviti i krajem svake poslovne godine kao godišnji popis (čl. 56. st. 13. Općeg poreznog zakona).

Godišnjim popisom utvrđene inventurne (popisne) razlike treba evidentirati u poslovnim knjigama. Provođenjem inventure kontrolira se i ispravnost provedenih knjiženja u poslovnim knjigama, a sve u cilju kvalitetnije pripreme i izrade godišnjih financijskih izvještaja.

Ostatak teksta pročitajte u novom broju časopisa Udruga.hr broj 24.

*****

Iz kolumne našeg autora i suradnika Zorislava Antuna Petrovića izdvajamo...

Udruge čine društvo doslovce bogatijim

Ugledni politolog dokazao je na primjeru Italije da postojanje aktivnog civilnog društva povećava društveni kapital a najkonkretnija posljedica toga je rast blagostanja.

U svojoj briljantnoj knjizi "Kako učiniti demokraciju djelotvornom: civilne tradicije u modernoj Italiji" ugledni američki politolog s Harvarda Robert Putnam detaljno je analizirao posljedice reforme javne uprave u Italiji provedene 1970. Talijanska Vlada je konačno prihvatila dugo zanemarivanu ustavnu odredbu o prijenosu dijela ovlasti na regije, tako da je krenula izgradnja novih demokratskih institucija diljem Italije, od Lombardije i Pijemonta na sjeveru do Kalabrije i Sicilije na krajnjem jugu zemlje. Putnam je tu uvidio priliku za provođenje desetljetnog sustavnog istraživanja o razvoju institucija i njihovom prilagođavanju i, naravno, utjecaju na okolinu u kojoj djeluju. Rezultate je objavio 1993. godine u ovoj doista fascinantnoj knjizi, a najkraće bi se mogli svesti u slijedeću rečenicu: što je civilno društvo razvijenije to su institucije djelotvornije i regija bogatija...

Ostatak teksta možete pročitati u novom broju časopisa Udruga.hr broj 24

*****

Drage čitateljice i čitatelji,

ulazimo u četvrtu godinu redovnog izlaženja, uvjereni smo da ćemo biti skupa i tijekom iduće 2017. Godine I u idućoj godini časopis Udruga.hr izlazit će osam puta godišnje, te neće biti u prodaji na kioscima, niti se neće moći kupiti pojedinačno, već isključivo putem pretplate u tiskanom obliku. Aktivni smo i na našoj web stranici te na svim društvenim mrežama, hvala što nas pratite i pišete komentare. Pisat ćemo, kao i do sada, pozitivno i motivirajuće, voditi vas savjetom kako da unaprijedite

svoje poslovanje, ohrabriti one koji razmišljaju pokrenuti vlastitu udrugu, tekstove ćemo bazirati na znanju, praksi i iskustvu u suradnji s najboljim autorima-hrvatskim stručnjacima i poslovnim konzultantima iz područja poslovanja udruga. Kao takav poslovni medij, časopis Udruga.hr je jedinstven, prepoznat i cijenjen na tržištu. I dalje ćemo biti stručni, zanimljivi i korisni s mnoštvom edukativnih tekstova, seminara i konferencija.

Svakom pretplatniku časopisa Udruga.hr i tijekom iduće godine bit će na raspolaganju pravni i ekonomski konzultanti, kojima se putem telefona, u posebno predviđeno vrijeme možete obratiti u vezi svojih dilema iz područja prava, financija, jednostavnog knjigovodstva i radnih odnosa, a vezano uz poslovanje udruga. Naša telefonska konzultantska služba aktivna je već gotovo petnaest godina, konzultanti dnevno odgovore na više od dvjesto telefonskih upita pretplatnika izdanja naše medijske grupacije. Također, ukoliko obnovite pretplatu za iduću godinu poklonit ćemo vam DVD s arhivom svih brojeva časopisa Udruga.hr iz 2014., 2015. i 2016. godine i stolni kalendar za 2017, a svaki pretplatnik koji to želi može zatražiti besplatni program za vođenje jednostavnog knjigovodstva.

Svi Vaši prijedlozi za poboljšanje časopisa Udruga.hr dobro su došli i sa radošću ćemo ih razmotriti. Novi broj časopisa Udruga.hr izlazi 31.1.2017.

Srdačno Vas pozdravljamo i želimo svako dobro za nadolazeće blagdane, Vama i Vašim obiteljima!

Uredništvo časopisa Udruga.hr

 

******

IZ NOVOG BROJA IZDVAJAMO

-       Intervju sa Ksenijom Sanjković, predsjednicom Hrvatskog aktuarskog društva
-       Novi obračuni autorskih naknada od 1.1.2017. te njihova isplata
-       Neke od pogrešaka kod udruga uočene prilikom poreznog nadzora
-       Primjer izrade složenijeg financijskog plana
-       Godišnji popis imovine i obveza kod udruga
-       Koje udruge moraju postati obveznici PDV-a za 2017. godinu
-       Kontrola privremene nesposobnosti za rad radnika udruge
-       Prijenos ugovora o radu radnika udruge
-       Odgovornost za štetu udruge i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge
-       O pravnom uređenju rada stranaca iz perspektive udruga
-       Prijava tražbine udruge u stečajnom postupku
-       Udruge za lov i zakonske regulative držanja oružja
-       Zapošljavanje osoba s invaliditetom

Očekuju vas i nove kolumne naših autora Zorislava Antuna Petrovića i Anđelka Brezovnjačkog.

Kako se postaviti i prihvatiti nove generacije koje dolaze i kako udruge i njih pripremiti na suživot, da li je mirovolontiranje budućnost volonterstva, kako bi udruga trebala nastupiti u javnosti... i još mnogo zanimljivih tema.

 

*****

 

Radionica
JEDNOSTAVNO KNJIGOVODSTVO ZA UDRUGE U PRAKSI

 (promo)

************

Pazite kakvo knjigovodstvo vodite

U posljednje vrijeme dosta knjigovodstvenih servisa počelo se baviti vođenjem poslovnih knjiga udruga, no morate biti svjesni da novčanu kaznu za pogrešno vođenje poslovnih knjiga neće platiti knjigovodstveni servis, već udruga i njen zakonski predstavnik!

Kako najlakše provjeriti knjigovodstveni servis, prikazujemo kroz nekoliko jednostavnih koraka o u novom rujanskom broju časopisa Udruga.hr
Časopis možete kupiti narudžbom na pretplata@udruga.hr

***********

 

EU fondovi i udruge

Kako napisati uspješnu projektnu aplikaciju za udrugu u 10 koraka
Prijaviti projekt ne možemo bez dobre pripreme i razrade projektne ideje koja će se uspješno provesti. Kako bi detaljiziranje projektnih elemenata polučilo uspjeh, vaša udruga mora biti u stanju vrlo konkretno odgovoriti na nekoliko esencijalnih pitanja.
Više u toj temi u novom rujanskom broju časopisa Udruga.hr

**************

U novom broju donosimo  intervju sa Lidijom Pavić - Rogošić, direktoricom ODRAZ-a.

Tema broja - Ugostiteljstvo i udruge posvećena je novom Zakonu. 

Donosimo 20 pitanja i odgovora iz područja usklađivanje statuta udruge s Zakonom, a kako promovirati udrugu elektronskim putem pročitajte u temi "PR udruge putem elektronske pošte".

Neke od ostalih tema o kojima smo pisali:
- Punomoć kod Udruga
- EU FONDOVI - Kako napisati projektnu aplikaciju
- Volontiranje maloljetnih osoba
- Stečaj udruge prema novom Stečajnom zakonu
- Pisani odgovori na pitanja pretplatnika časopisa

 

 

O časopisu Udruga.hr 

Izlazi 8 brojeva godišnje (tiskano izdanje), časopis se ne prodaje pojedinačno, niti se ne može kupiti na kioscima. Cijena godišnje pretplate s PDV-om iznosi 295,00 kn. U cijenu godišnje pretplate, osim osam brojeva tiskanog izdanja časopisa, uračunate su i telefonske konzultacije s našim stručnjacima za rad udruga i to iz područja poreza, radnih odnosa i prava u poslovanju udruga. Savjete možete koristiti dva puta tjedno, utorkom od 8.30 do 13 sati i četvrtkom od 11 do 15.30 sati putem posebnog broja telefona koji je objavljen u časopisu Udruga.hr. U cijenu pretplate uračunata je i besplatna dostava na vašu poštansku adresu te DVD s arhivom svih brojeva časopisa Udruga.hr iz 2014. godine.

PRETPLATITI SE MOŽETE PUTEM OVOG LINKA: www.udruga.hr/pretplata/

Iz novog broja časopisa Udruga.hr izdvajamo:

Obzirom na veliki broj upita neprofitnih organizacija, pa tako i nekih udruga, koje su od početka ove godine postale za gospodarsku djelatnost obveznice poreza na dobit, Ministarstvo financija je u svojoj Uputi dalo tumačenje o načinu računovodstvenog praćenja gospodarske djelatnosti takvih neprofitnih organizacija.

Više o detaljima Upute, pročitajte u novom rujanskom broju časopisa Udruga.hr.

Časopis se ne može kupiti pojedinačno, niti na kioscima,već putem narudžbenice...

Također na raspolaganju su vam naši porezni i pravni stručnjaci putem telefona za sva vaša pitanja i nedoumice iz područja rada udruga (porezi, pravo, radni odnosi).

Besplatni programa za vođenje jednostavnog knjigovodstva!

Svaki pretplatnik za 2015. godinu na časopis „Udruga.hr“ stjeće pravo korištenja besplatnog programa za vođenja knjiga za jednostavno knjigovodstvo udruga za 2015 godinu. To su sljedeće knjige:

-          Knjiga primitaka i izdataka;

-          Knjiga blagajne;

-          Knjiga ulaznih računa;

-          Knjiga izlaznih računa;

-          Popis dugotrajne nefinancijske imovine.

 

Tko može voditi jednostavno knjigovodstvo

Podsjećamo da udruga koja ima vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manju od 230.000,00 kuna na razini godine i godišnje prihode uzastopno u prethodne tri godine manje od 230.000,00 kuna na razini godine, nije u obvezi vođenja dvojnog knjigovodstva i sastavljanja te predaje financijskih izvještaja. To znači da udruga može voditi u 2015. godini jednostavno knjigovodstvo umjesto dvojnog knjigovodstva ako u 2012., 2013. i 2014. NIJE niti u jednoj od tih godina imala prihode veće od 230.000,00 kuna niti imovinu čija je vrijednost bila veća od 230.000,00 kune. Udruge osnovane nakon 1. siječnja 2013.g. dužne su voditi dvojno knjigovodstvo prve tri godine od osnivanja bez obzira na vrijednost imovine i ostvarene prihode.

 

Kako do programa za vođenje jednostavnog knjigovodsta

Ako želite da pošaljemo program za vođenje jednostavnog knjigovodstva molim da nam našu e-mail adresu: info@udruga.hr pošaljete sljedeće podatke:

 

PODACI O PRETPLATNIKU

Naziv/ime pretplatnika:

Pretplatnički PIN:

 

PODACI O UDRUZI ZA KOJU ĆE SE VODITI JEDNOSTAVNO KNJIGOVODSTVO

Naziv udruge:

Adresa:

Mjesto:

OIB:

RNO broj:

Šifra djelatnosti:


Prijava za newsletter

Prvi broj časopisa Udruga.hr